بیوگرافی آقای دکتر کامبیز هرمان مقدم

عضو انجمن متخصصان کودکان ایران که شاغل در بخشهای مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان

(PICU , NICU).

فعالیت در آزمون های تکاملی جهت تکامل طبیعی کودکان و ختنه نوزادی و در زمینه رشد و نمو نوزادان ، آسم و آلرژی کودکان

در حال حاضر دکتر کامبیز هرمان مقدم به غیر از حضور در مطب شخصی در اورژانس بیمارستان گاندی، کلینیک بیمارستان پیامبران، اورژانس بیمارستان کودکان تهران فعالیت دارند.

متخصص کودکان

شرکت مستمر در سمینارها و کنگره ها ی دندانپزشکی داخل و خارج از کشور.

انجام ختنه نوزادی به صورت کاملا حرفه ای و تخصص و با بهره بردن از شرایط و دستگاه های پیشرفته و کاملا استریل

متخصص کودکان و نوزادان
متخصص کودکان و نوزادان
کامبیز هرمان مقدم
متخصص کودکان و نوزادان
متخصص کودکان و نوزادان