متخصص اطفال

متخصص اطفال

لیست موضوعات

خدمات این بخش

چکاپ دوران تولد و نوزادی، چکاپ های دوره ای به صورت منظم جهت کنترل و تحت نظر بودن نوزادان و کودکان، بررسی و درمان زردی، درمان تخصصی آلرژی نوزادان و کودکان، واکسیناسیون روتین کشوری، واکسیناسیون غیرروتین (تزریق پرونار13 و واکسن آبله مرغان)، بررسی رشد و تغذیه و ارائه راهکارهای مربوطه، پیرسینگ گوش با شرایط ویژه برای کودکان و ختنه تخصصی نوزادان و کودکان و ختنه

تمامی موارد فوق توسط پزشک و متخصص کودکان دکتر کامبیز هرمان مقدم که داریا برد تخصصی درزمینه ها فوق می باشند انجام می شود که در این راه از دستیاران مجرب و امکاناتی فوق حرفه ای بهره می برند.

با پزشکان ما آشنا شوید